• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 02. 28 -

ADRIÁN VICENT CLARAMUNT disertacijos svarstymas

2022 m. vasario 28 d. 11 val. C202 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu

Doktorantas: Adrián Vicent Claramunt

STUDY ON DIFFERENT APPLICATIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS USING THERMAL DESORPTION WITH GAS CHROMATOGRAPHY

TERMO DESORBCIJOS IR DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS PANAUDOJIMAS ĮVAIRIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TAIKYMŲ TYRIMUI 

Mokslinis vadovas: prof. dr. Evaldas Naujalis

Recenzentai:
Prof. dr. Angel Morales Rubio (Valencijos Universitetas)
Prof. (HP) dr. Vida Vičkačkaitė (Vilniaus universitetas) 

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI5OGEzN2ItMmMwMS00ZjNlLTg4NDItOTY1MmJkMzJjNzcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d