• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 09. 16 -

MALIHA PARVIN disertacijos gynimas 2022-09-16

2022 m. rugsėjo 16 d. 14 val., salėje E302 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

MALIHA PARVIN disertacijos gynimas

„FOTOELEKTROCHEMINĖ STIPRIŲ OKSIDATORIŲ SINTEZĖ NAUDOJANT VOLFRAMO (VI) OKSIDĄ" / „PHOTOELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF STRONG OXIDANTS USING TUNGSTEN (VI) OXIDE"

Mokslinė vadovė: dr. Jurga Juodkazytė                                           

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkė - prof. dr. Rasa Pauliukaitė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
doc. dr. Renata Butkutė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
prof. dr. Henrikas Cesiulis (Vilniaus universitetas),
habil. dr. Zenonas Jusys (Ulmo universitetas, Vokietija),
prof. dr. Eimutis Juzeliūnas (Fizinių ir technologijos mokslų centras). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=27893A751C807420F9C4BF5E8F429796/PARVIN%20Maliha.pdf         

Disertacijos gynime yra galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg4NWVmOTEtYjUzOC00Zjc5LTlmYWYtNDllMDBiODYzNDlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d