• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2024. 02. 01 -

Kandidatai į FTMC direktorius pristatė savo idėjas

Prof. dr. Zigmas Balevičius, prof. dr. Artūras Jukna, prof. habil. dr. Aivaras Kareiva ir dr. Saulius Tumėnas. FTMC nuotrauka

Vasario 1 d. A101 salėje (Saulėtekio al. 3) įvyko kandidatų į FTMC direktorius debatai. Jų dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo viziją ir atsakyti į susirinkusiųjų Centro darbuotojų klausimus.

Direktoriaus posto siekia keturi kandidatai:

Prof. dr. Zigmas Balevičius (FTMC Lazerinių technologijų skyrius);

Prof. dr. Artūras Jukna (VILNIUS TECH Fizikos katedra);

Prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (VU Chemijos ir geomokslų fakultetas);

Dr. Saulius Tumėnas (FTMC direktoriaus pavaduotojas inovacijoms ir santykiams su verslu).

Debatus moderavo dr. Aleksandras Abišala.

Pirmoji renginio dalis buvo skirta kiekvieno kandidato idėjų pristatymui. Tam skirta po 15 minučių.

Prof. dr. Zigmas Balevičius akcentavo penkis svarbiausius FTMC tikslus bei jų įgyvendinimo priemones:

1. Mokslinės produkcijos (publikacijų) skaičiaus augimas, technologijų kūrimo, vystymo ir pritaikomumo skatinimas. Šiam tikslui, pasak Z. Balevičiaus, reikėtų burti aukščiausios kompetencijos mokslininkų grupes (suteikiant jiems palankias darbo sąlygas), sukurti skatinimo sistemą už pasiektus aukštus mokslo rezultatus, pritraukti jaunuosius mokslininkus iš Lietuvos ir užsienio;
 
2. Tarptautiškumo plėtra. Kandidatas siektų sukurti ir įdiegti aukšto lygio mokslo vadybos sistemą (kuri nuimtų biurokratinę naštą nuo mokslininkų), didinti paraiškų, kuriose mokslinio projekto vadovės ir dalyvės yra moterys, skaičių (tai atlieptų į ES lyčių lygybės politiką), skatinti Centrą labiau dalyvauti įvairiuose ES programos „Europos horizontas“ kvietimuose.
 
 
(Prof. dr. Zigmas Balevičius. FTMC nuotrauka)
 
3. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas (patentų generuojamas pelnas ir aiški finansinės grąžos perspektyva). Z. Balevičius inicijuotų bendras mokslo ir verslo (industrines) doktorantūros studijas, kai doktorantūros tematika suformuluojama su verslo partneriu; Taip pat didintų informacinių renginių apie patentinės veiklos ypatumus doktorantams skaičių, skatintų FTMC bendradarbiavimą su Lietuvos patentų biuriu ir WIPO (Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija).
 
4. Atvira ir draugiška administracija. Ji turi būti draugu, mentoriumi ir pagalbininku mokslininkui. Pasak kandidato, būtinas tiesioginis dialogas tarp administracijos ir FTMC mokslininkų, taip pat – žmogiškųjų išteklių optimizavimas, atlyginimas.
 
5. Proaktyvus FTMC vaidmuo Lietuvos mokslo politikos formavime. Siūlomos priemonės: aktyvesnis FTMC dalyvavimas ir partnerystė su ministerijomis, Lietuvos mokslo taryba, atliepiant strateginius valstybės prioritetus, aktyvus dalyvavimas tarptautinėse platformose.
 
 
(Prof. dr. Artūras Jukna. FTMC nuotrauka)
 
Antrasis savo viziją pristatė prof. dr. Artūras Jukna. Pasak pranešėjo, svarbiausias FTMC tikslas – naudingumas ir matomumas Lietuvoje, ES ir pasaulyje.
 
Pagrindiniu prioritetu jis įvardijo aukšto lygio mokslinius tyrimus, technologijų kūrimą bei doktorantūros studijas. Vienas iš to įgyvendinimo būdų – sukurti tamprų ryšį su verslo įmonėmis ir Lietuvos verslo konfederacija, taip pat – ne tik publikuoti straipsnius aukšto lygio mokslo žurnaluose, bet ir patentuoti išradimus, bendroms veikloms pritraukti užsienio mokslininkus bei verslininkus.
 
Anot A. Juknos, antrasis prioritetas – pritaikyti mokslo tyrimų rezultatus ir technologijas aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimui ar tobulinimui bei kvalifikuotų paslaugų verslui tiekimui. Šios užduoties įgyvendinimui vėlgi reikėtų glaudesnio FTMC bendradarbiavimo su verslu, taip pat efektyviau išnaudoti įvairius kvietimus teikti projektų paraiškas.
 
Dar vienas užsibrėžtas tikslas – komercializuoti mokslo tyrimų rezultatus ir technologijas, siekti galutinio produkto aukštesnių parengties lygių ir jų įvedimo į rinkas. Tam siūloma kurti specialias mokslinių tyrimų laboratorijas ir / ar skyrius, efektyviau išnaudoti VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas“ potencialą kuriant aukštųjų technologijų įmones.
 
Tarp reikšmingų A. Juknos išvardytų dalykų buvo ir šie: FTMC personalo stiprinimas, jaunųjų mokslininkų bei lyčių lygybės skatinimas, FTMC infrastruktūros tobulinimas ir mokslo pasiekimų viešinimo plačiajai visuomenei stiprinimas.
 
 
(Prof. habil. dr. Aivaras Kareiva. FTMC nuotrauka)
 
Prof. habil. dr. Aivaras Kareiva, pristatydamas savo veiklos planą, pabrėžė, kad dabartinė FTMC misija („Kurti ir kapitalizuoti mokslo žinias visuomenės gerovei ir aukštųjų technologijų plėtrai“) išliktų ta pati, tačiau būtų pridėtas vienas, jo manymu, itin reikšmingas akcentas: FTMC veiklos rezultatai turėtų padėti kurti ekologiškesnę ir saugesnę mūsų visų ateitį.
 
Pasak A. Kareivos, viena svarbiausių Centro veiklos sričių turi likti aukščiausio lygio mokslinių darbų bei inovacijų vystymas. O tam reikia optimizuoti mokslinių kolektyvų struktūrą. Pranešėjas teigia, kad vietoje 18-os dabar veikiančių mokslinių padalinių būtų 8 skyriai. Tarp jų būtų sukurti ypač svarbūs Aplinkotyros ir ekologinių tyrimų bei Bioinžinerijos skyriai.
 
Kandidatas žada didinti mokslininko karjeros patrauklumą, tobulinti arba sukurti nuolatinę darbuotojų skatinimo sistemą. Taip pat, anot A. Kareivos, FTMC turi visokeriopai skatinti doktorantų dalyvavimą mobilumo ir tarptautinių studijų mainų programose.
 
Paminėta ir būtinybė užmegzti glaudesnius Centro santykius su verslu – reikia bendradarbiauti ne vien su garsiomis, sėkmingomis įmonėmis, bet siūlyti savo paslaugas visiems verslo sektoriams.
 
Užbaigdamas savo pristatymą kandidatas pabrėžė, kad FTMC veiklos turi būti sutelktos žmogui ir visuomenei – o jauniesiems mokslininkams sudarytos kuo palankesnės sąlygos greičiau kilti karjeros laiptais.
 
 
(Dr. Saulius Tumėnas. FTMC nuotrauka)
 
Paskutinysis savo siūlomą FTMC sėkmės formulę pristatė dr. Saulius Tumėnas. Jis teigė, kad daugiau nei pusę metų būdamas Centro direktoriaus pavaduotoju ir bendraudamas su įvairių skyrių mokslininkais bei verslo partneriais, įgavo geros patirties, reikalingos norint užimti šios organizacijos vadovo pareigas. 
 
Pasak S. Tumėno, jam būnant direktoriumi, FTMC siektų įgyvendinti užsibrėžtą viziją – būti tarp geriausių mokslo ir technologijų organizacijų. Kad tai pavyktų, kandidatas akcentavo šias veiklos kryptis iki 2030 metų:
 
1. Mokslinių tyrimų kompetencijos stiprinimas (viena strategija – stiprus darbas nišinėse srityse, išnaudojant tarpdiscipliniškumą, kita – mokslinių grupių vienijimasis vykdant tam tikras tematikas);
 
2. Vertės ir žinių kūrimas ir bendradarbiavimo su verslu skatinimas. Čia jau yra padaryta gan daug – pastiprinta FTMC Inovacijų ir technologijų tarnyba, kuri plečia mūsų teikiamų paslaugų spektrą į užsienį. Planuojama šiemet pirmąkart istorijoje organizuoti Inovacijų dieną – mokslininkų sukurtus produktus pristatyti verslui;
 
3. Tarptautiškumo stiprinimas ir aktyvi partnerystė. S. Tumėnas prisimena savo, kaip mokslo diplomato, patirtis – Centrui padedant užmegzti naudingus ryšius, pavyzdžiui, su Taivanu, pasirašant įvairias dvišales sutartis. Kandidatas paminėjo ir pradėtą bendradarbiavimą su Belgijos technologijų gigante, kompanija IMEC bei prieš savaitę pasirašytą tarpusavio supratimo memorandumą su Pietų Korėjos pramonės technologijų institutu KITECH;
 
4. Žmogiškųjų išteklių plėtra ir efektyvi vadyba. Pranešėjas akcentavo dėmesį doktorantams – į organizaciją orientuotų talentų ugdymui. FTMC neturi podoktorantūros stažuočių, o tai, anot S. Tumėno, padėtų pritraukti užsienio talentus.
 
5. Finansinio tvarumo užtikrinimas.
 
 
(FTMC nuotrauka)
 
S. Tumėnas pabrėžė, kad keičiantis laikams yra svarbu užtikrinti, kad FTMC, kaip organizacija, išliktų nepriklausoma.
Po pirmosios renginio dalies sekė debatų vedėjo bei gausiai susirinkusios publikos – FTMC mokslininkų ir administracijos darbuotojų – klausimai.
 
Konkursą FTMC direktoriaus pareigoms eiti organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Naująjį Centro vadovą renka komisija, sudaryta iš skirtingų organizacijų atstovų.

FTMC informacija

01-20240627_114713-ca70fda322aba695e53e3f52c6bb5604.jpg
2024. 06. 28 - Kandidatai į FTMC vadovus pateikė savo vizijas Balandžio 27 d. A101 salėje (Saulėtekio al. 3) įvyko kandidatų į FTMC direktorius debatai. Jų dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo viziją ir atsakyti į susirinkusiųjų Centro darbuotojų klausimus.